Danina PFRON

Danina dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają na umowę o pracę powyżej 25 pracowników i nie spełniają wymagania zatrudnienia odpowiedniej liczby osób niepełnoprawnych zgodnie z ustawą.

W tym przypadku należy zrobić audyt.

Analiza możliwych rozwiązań ma na celu minimalizację daniny publicznej na PFRON oraz osiągnięcie korzyści finansowych z tytułu subsydiów.

CELEM AUDYTU JEST ANALIZA:

  • stanu zatrudnienia w firmie Klienta;
  • wysokości daniny wpłacanej na rzecz PFRON, z tytułu nieosiągania 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, wymaganego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • możliwych rozwiązań, mających na celu zniwelowanie ww. daniny oraz osiągnięcie ewentualnych refundacji;
  • zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Analiza ta będzie dotyczyć spełniania ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z z 2011 roku nr 127, poz.721): „Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (..).”

Przykładowa symulacja

Przykładowo 500-osobowa firma (w przeliczeniu na pełne etaty) ma ustawowy obowiązek zatrudnienia min. 6% (30 osób niepełnosprawnych) – jeżeli nie spełni tego obowiązku, zgodnie z zapisem art. 21 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, winna jest wpłacać tzw. daninę na PFRON w wysokości 2 113,22 zł (40,65% x przeciętne wynagrodzenie 5 198,58 zł) za jedną niezatrudnioną osobę niepełnosprawną.

Reasumując, nie zatrudniając żadnej osoby niepełnosprawnej firma z powyższego przykładu winna dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON w wysokości (30 x 2 113,22 zł) = 63 396,60 zł.

ZNIWELOWANIE TAKIEGO OBOWIĄZKU JEST MOŻLIWE:

  • przez zakupienie usługi, która daje możliwość odpisu z daniny. Maksymalny możliwy odpis wynosi 50% wartości daniny;
  • przez zatrudnienie 6 osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Zapraszamy do skontaktowania się z naszym doradcą celem umówienia audytu oraz przedstawienia rozwiązania pomniejszającego wysokość daniny.